telephone

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de vennoten, medewerkers en personeel van CV Schepens & Partners.

De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

De beroepsaansprakelijkheid van de CV Schepens & Partners is in eerste rang verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 euro per schadegeval via de balie van Brugge bij de NV AMLIN EUROPE (adres: Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel). De beroepsaansprakelijkheid van de CV Schepens & Partners is daarnaast nog in tweede rang verzekerd bij NV AG INSURANCE (adres: Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel).

De cliënt vindt de verzekering van CV Schepens & Partners voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder CV Schepens & Partners hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 5.000,00 EUR.

CV Schepens & Partners kan een beroep doen op derden met het oog op de uitvoering van prestaties voor rekening van de cliënt.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is CV Schepens & Partners evenwel niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.

De cliënt vrijwaart CV Schepens & Partners dan ook tegen elke aanspraak van derden die het gevolg zou zijn van de door hem aan het kantoor toevertrouwde werkzaamheden, tenzij zulke aanspraak op een fout van CV Schepens & Partners zou berusten.

CV Schepens & Partners is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ingevolge deze wetgeving is CV Schepens & Partners ertoe verplicht haar cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.

De provisienota’s en de kosten-en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van deze nota’s en staten.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van deze nota’s en staten, dient hij deze binnen de 14 dagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zullen worden beschouwd.

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest aan 7 % verschuldigd. Tevens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de hoofdsom.

CV Schepens & Partners stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

CV Schepens & Partners mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten.

De beëindiging door de vennoten van CV Schepens & Partners mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of kosten-en ereloonstaten heeft.

Op eerste verzoek bezorgt CV Schepens & Partners de stukken van het dossier terug.

Ingeval van geschil tussen cliënt en advocaat is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd.